Rekisteriseloste

1. REKISTERIN PITÄJÄ
Bonnier Publications Oy

Yhteystiedot:
PL 1005, FI-00241 Helsinki
puh. 0203 34433

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Irina Aho
PL 1005, FI-00241 Helsinki
puh. 0203 34433

3. REKISTERIN NIMI
Bonnier Publications Oy:n asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
• tilausten rekisteröinti, osoitteenmuutosten ja peruutusten kirjaaminen
• tilattujen lehtien lähettäminen ja laskutus, laskusuoritusten käsittely ja perintä
• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, asiakasyhteydenpito ja markkinointi sekä markkinointi- ja mielipidetutkimukset

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Asiakastiedot:
• asiakasnumero
• maksajan ja saajan nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite
• tieto osoitteen saantitavasta
• tarjonnan suostumus- ja kieltokoodit
Tilaustiedot
Laskutustiedot, suoritukset

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään sekä tilaukseen liittyvistä tapahtumista.

Henkilötietoja voidaan päivittää myös osoitepäivityspalvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja luovutetaan hyvin harkiten suoramarkkinointiyrityksille.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tilauslomakkeet ja muut manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja säilytetään lukituissa toimitiloissa.

Asiakasrekisteri sijaitsee Tanskassa Bonnier Magazine Data A/S:n tiloissa, joka vastaa Bonnier Publications Oy:n tietojenkäsittelypalveluista. Tietojen siirrot tapahtuvat Suomen ja Tanskan välillä kiinteätä datasiirtolinjaa pitkin.

Bonnier Magazine Data A/S:n tilat on lukittu ja sinne on pääsy vain erikseen määritellyillä henkilöillä.

Sovelluksia, joista rekisterin tietoja voi nähdä, voivat käyttää vain käyttäjätunnuksen kautta määritellyt henkilöt, joiden työtehtäviin kyseisten tietojen käsittely kuuluu. Työtilat, joissa sovelluksia käyttävien työasemat sijaitsevat, ovat lukittuja. Järjestelmä on suojattu palomuurilla.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jokaisella asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Bonnier Publications Oy:n asiakasrekisteriin. Tiedot voi maksutta tarkistaa yhden kerran kalenterivuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena osoitteeseen:

Bonnier Publications Oy
Irina Aho
PL 1005, FI-00241 Helsinki

ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen.

Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti yllämainittuun osoitteeseen.